توضیحات

غرفه نمایشگاهی درنگاه اول اثر گذار باشد وتوان آن راداشته باشد که افراد به خود جذب کند و به دلیل شرکت تصفیه آب ایده ی اصلی از امواج آب گرفته شده است اصل برآن است که رنگ آبی هم جزو اصلی ترین رنگ های این غرفه باشد.