توضیحات

بیمارستان کسری در میدان آرژانتین واقع شده است.